Všeobecné podmienky predaja a ubytovací poriadok Woodpark

 1. Objednávateľom pobytu a služieb (ďalej len zákazník) môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je bez obmedzenia spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba.
 2. Účastníkom zmluvného vzťahu je na jednej strane zákazník a na druhej strane majiteľ, resp. prevádzkovateľ chaty. Zmluvný vzťah vzniká podpísaním vyplnenej „Záväznej objednávky na pobyt“ (ďalej len objednávka). Vytvorením objednávky zákazník potvrdzuje, že je oboznámený a súhlasí s pobytom, rozsahom služieb, cenou za tieto služby a taktiež so „Všeobecnými podmienkami predaja a účasti na pobyte“ uvedenými v prihláške. Za zmluvné záväzky ďalších osôb, ktoré sa pobytu zúčastnia je zodpovedný zákazník.
 3. Rozsah objednaných služieb a ceny týchto služieb sú dané ich popisom v prihláške. Akékoľvek iné tvrdenia zákazníka sú neplatné, rozhodujúci je rozsah služieb uvedených v objednávke. Využívanie služieb nad rámec uvedený v objednávke je zákazník povinný uhradiť na mieste v hotovosti
 4. Miestny poplatok nie je zahrnutý v cene pobytu. Zákazník je povinný uhradiť ho v hotovosti na mieste.
 5. Zákazník má právo:
  1. na dostatočnú a úplnú informovanosť o celom pobyte,
  2. využívať všetky objednané a riadne zaplatené služby.
 6. V chate môže byť ubytovaný len zákazník, ktorý je k ubytovaniu prihlásený alebo, ktorý vytvoril objednávku prostredníctvom portálu woodpark.sk a bol mu potvrdený pobyt. Za týmto účelom predloží prevádzkovateľovi chaty pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný doklad totožnosti.
 7. Ubytovacie zariadenie môže v osobitných prípadoch ponúknuť zákazníkovi aj iné ako dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od už potvrdenej objednávky.
 8. Na základe objednaného ubytovania sa môže zákazník ubytovať od 14:00 hod. najneskôr do 21:00 hod. Do tejto doby sa objekt chaty pre zákazníka rezervuje. V prípade dohody je možné sa ubytovať aj v neskorších hodinách, pričom prevádzkovateľ musí s termínom súhlasiť.
 9. Pri ubytovaní si zákazník preberie kľúče od chaty.
 10. Zákazník svoj pobyt odhlási najneskôr do 11:30 hod. Do tohto času musí objekt chaty uvoľniť, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. Ak tak hosť neurobí, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 11. Celú cenu za ubytovanie hradí zákazník spravidla pred nástupom na pobyt (resp. pri nástupe na pobyt) bezhotovostne (prevodom na účet, vkladom na účet). Od konečnej sumy za ubytovanie a prípadné ostatné služby sa odpočítava už uhradená záloha.
 12. Zákazník má počas pobytu zodpovednosť za zverené kľúče v prípade ich straty je povinný zaplatiť pokutu vo výške 50 €.
 13. Zákazník má právo parkovať na parkovisku pri objekte, ktoré ale nie je strážené strážnou službou.
 14. Na izbách je vyslovene zakázané fajčiť. Fajčiť sa môže len v priestoroch na to vyhradených. Porušenie sa trestá pokutou vo výške 300€.
 15. V izbe a spoločenských priestoroch chaty nesmie zákazník bez súhlasu vedenia ubytovacieho zariadenia prevádzať zmeny na zariadení, ani robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie.
 16. Akékoľvek nezrovnalosti (závady) vo vybavení izby (zoznamy na izbách) sa hlásia prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia v deň príchodu, inak nebudú uznané. Prípadné závady počas pobytu sa hlásia prevádzkovateľovi okamžite po ich zistení na tel. číslo +421 908 863 842
 17. V objekte chaty a zvlášť na izbe nie je hosťom povolené používať elektrické a plynové prenosné spotrebiče. Toto zariadenie sa netýka spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.)
 18. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbách a na balkóne pri galérií. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedná za dieťa osoba s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt vo vile.
 19. Používať ubytovacie zariadenie je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami.
 20. V čase od 22:00hod do 06:00hod sú ubytovaný hostia (zákazník) povinní dodržiavať nočný kľud.
 21. Pred odchodom z chaty je zákazník povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a v kúpeľni, vypnúť televízor a TV tuner a uzamknúť vstupné dvere.
 22. Prevádzkovateľ chaty nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené klientom do chaty.
 23. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť v plnej výške a podľa platných predpisov.
 24. Pri odovzdaní objektu preberá zodpovedný zástupca ubytovaných inventár objektu podpisom osobitného prehlásenia a berie na seba zodpovednosť za stratu, zničenie a prípadné poškodenie inventáru. Pri tomto prevzatí skladá zálohu na prípadné poškodenie, stratu alebo zničenie vo výške 500 EUR, ktorá je vratná pri odchode a odovzdaní objektu správcovi zariadenia.
 25. Zvieratá môžu byť v priestoroch ubytovacieho zariadenia len so súhlasom prevádzkovateľa. V prípade poškodenia zariadenia a majetku zvieraťom, je zákazník povinný škoda uhradiť v plnej výške.
 26. Klient bol oboznámený o spôsobe používania hasiaceho prístroja a o spôsobe použitia požiarnej únikovej cesty.
 27. Zákazníci sú povinní pri odchode odovzdať prevádzkovateľovi celý inventár v nepoškodenom stave, umyť kuchynský riad, vyprázdniť kuchynské priestory od potravín, odovzdať uteráky a kľúče od objektu. Smeti je potrebné dať do pevného vreca, ktoré sa položí pred vchodové dvere.
 28. Zákazník a hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch. Pri extrémnych znečisteniach priestorov bude účtovaná pokuta vo výške 100 €.
 29. Zákazník a hostia sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho závažným spôsobom porušia, môže prevádzkovateľ chaty ukončiť pobyt hostí a žiadať náhradu v plnej výške.
 30. Chata od Woodparku poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
 31. Sťažnosti hostí, prípadne návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma prevádzkovateľ

 

Prajeme Vám príjemný pobyt, kolektív Woodpark 🙂

 

Prevádzkovateľ: Perkunas Services s.r.o., Poľná 40, 900 26 Zálesie