Všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok Woodpark

Všeobecné obchodné podmienky

a

Ubytovací poriadok

WOODPARK

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom jednotlivých chát WOODPARK (chata Slovianka a chata Olejkárka, ďalej spolu aj ako chaty WOODPARK alebo jednotlivo ako chata WOODPARK) nachádzajúcich sa v chatovej oblasti vo Valči pri lyžiarskom stredisku je spoločnosť Perkunas s.r.o., Poľná 574/40, 900 28 Zálesie, IČO 44867166, DIČ 2022871367, IČ DPH SK2022871367, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 99976/B, IBAN: SK63 0200 0000 0033 3928 7251,
  e-mail: info@perkunas.sk (ďalej len „Perkunas“). Z hľadiska klasifikačných znakov ubytovacích zariadení je ubytovanie v chatách WOODPARK klasifikované ako ubytovanie v súkromí, pričom predmetom ubytovania je celý objekt.
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok sú vydané spoločnosťou Perkunas ako ubytovateľom podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 754 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „VOP“) a upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti Perkunas a ubytovaného, resp. fyzických osôb, ktoré užívajú chaty WOODPARK spoločne s ubytovaným. V prípade, ak je ubytovaným právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, použijú sa na zmluvu ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce zmluvu o ubytovaní, okrem § 758 a 759 Občianskeho zákonníka, avšak v ostatnom sa zmluva riadi Obchodným zákonníkom. V prípade,
  ak je ubytovaným fyzická osoba spotrebiteľ[1], použijú sa na zmluvu ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce zmluvu o ubytovaní. Zmluvy uzatvárané spoločnosťou Perkunas s ubytovanými budú ďalej označené len ako „zmluvy“.
 3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzatváraných spoločnosťou Perkunas s ubytovanými, a to bez ohľadu na spôsob uzatvorenia zmlúv. Tieto VOP sa tak použijú na zmluvy uzatvorené elektronicky prostredníctvom webstránky woodpark.sk, na zmluvy uzatvorené elektronicky prostredníctvom e-mailovej komunikácie, ako i na zmluvy uzatvorené v písomnej forme. Na iné zmluvy, ktorých účastníkom je spoločnosť Perkunas, a ktoré sa týkajú nakladania s chatami WOODPARK sa tieto VOP použijú v prípade, ak iné zmluvy na tieto VOP odkazujú. Záujemcovia o užívanie chát WOODPARK sú povinní vo vlastnom záujme oboznámiť sa so znením týchto VOP, pričom odoslaním požiadavky na rezerváciu chaty WOODPARK záujemcovia potvrdzujú, že sa oboznámili so znením týchto VOP.
 4. Prípadné iné všeobecné obchodné podmienky zmluvného partnera spoločnosti Perkunas sa na zmluvné vzťahy podľa ods. 3 a 4 tohto článku neaplikujú a ich použitie sa v každom prípade vylučuje.

II. Uzatvorenie zmluvy

 1. Spoločnosť Perkunas uzatvára s fyzickými a právnickými osobami zmluvy, na základe ktorých sú tieto osoby na vopred dohodnutý určitý čas, za dohodnutú odplatu a za dohodnutých podmienok oprávnené užívať určenú chatu WOODPARK. Záujemcovia o užívanie chaty WOODPARK musia mať plnú spôsobilosť na právne úkony.
 2. Záujemcovia o užívanie chaty WOODPARK sú oprávnení svoje požiadavky na rezerváciu chaty realizovať cez rezervačný formulár na webstránke woodpark.sk. Funkcionalita danej stránky umožňuje záujemcom zistiť orientačnú obsadenosť chát WOODPARK v jednotlivom období. Informácia o obsadenosti jednotlivých chát WOODPARK je len orientačná, nezáväzná
  a spoločnosť  Perkunas nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť a aktuálnosť tejto informácie.
 3. Záujemcovia sú v procese rezervácie povinní označiť chatu WOODPARK, o ktorej užívanie majú záujem, dátum príchodu a odchodu na chatu a predpokladaný počet ubytovaných hostí,
  ktorý nesmie prekročiť deklarovanú lôžkovú kapacitu jednotlivej chaty WOODPARK. Pre zavŕšenie procesu rezervácie sú záujemcovia ďalej povinní poskytnúť spoločnosti Perkunas osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo. Záujemcovia sú oprávnení pri rezervácii uviesť v poznámke ich prípadné osobitné požiadavky súvisiace s užívaním chaty (napr. požiadavka na zabezpečenie detskej postieľky, požiadavka na využívanie vírivky, požiadavka na využívanie sauny, a pod.) V prípade, že záujemcovia disponujú zľavovým kupónom, ktorý ich oprávňuje na poskytnutie zľavy z ceny ubytovania, sú povinní pred zavŕšením rezervácie uviesť kód tohto kupónu. Na neskoršie uplatnený zľavový kupón sa nemusí prihliadať.
 4. Po odoslaní požiadavky o rezerváciu spoločnosť Perkunas kontaktuje záujemcov na e-mailovú adresu uvedenú v požiadavke na rezerváciu za účelom potvrdenia rezervácie. Odoslanie požiadavky o rezerváciu záujemcom má charakter návrhu na uzavretie zmluvy. Záujemcovia nemajú nárok na potvrdenie rezervácie a spoločnosť Perkunas je oprávnená nepotvrdiť rezerváciu, a to aj bez uvedenia dôvodu. V prípade, že záujemca fyzická osoba pri realizácii rezervácie koná: (i) ako podnikateľ v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti alebo (ii) ako oprávnený zástupca právnickej osoby a požaduje uzatvorenie zmluvy v mene a na účet tejto právnickej osoby, je povinný na to spoločnosť Perkunas výslovne upozorniť pred potvrdením rezervácie, inak sa má za to, že koná ako spotrebiteľ. Fyzická osoba, ktorá nekoná ako spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy poskytne spoločnosti Perkunas údaje o IČO, DIČ, prípadne iné potrebné fakturačné údaje.
 5. Spoločnosť Perkunas pred záväzným potvrdením rezervácie informuje prostredníctvom týchto VOP alebo výslovne v elektronickej správe potvrdzujúcej rezerváciu najmä o nasledovných skutočnostiach:
  1. pred odovzdaním chaty WOODPARK do užívania ubytovaného je ubytovaný povinný v deň príchodu k rukám spoločnosti Perkunas, resp. k rukám ňou určenej osoby zložiť zábezpeku podľa čl. III týchto VOP;
  2. v cene ubytovania nie je zahrnutá miestna daň z ubytovania vo výške 0,90 €/osoba/noc, ktorá sa uhrádza pri nástupe na ubytovanie k rukám spoločnosti Perkunas, resp. k rukám ňou určenej osoby.
 6. Záväzným potvrdením rezervácie zo strany spoločnosti Perkunas sa medzi spoločnosťou Perkunas a záujemcom uzatvára zmluva, čo znamená, že spoločnosť Perkunas je najmä povinná garantovať možnosť užívania určenej chaty WOODPARK v dohodnutý termín trvania ubytovania a záujemca (ubytovaný) je povinný najmä zaplatiť spoločnosti Perkunas cenu ubytovania a dodržiavať ďalšie podmienky užívania chaty WOODPARK uvedené v týchto VOP. Ak sa na základe dohody spoločnosti Perkunas a záujemcu o ubytovanie chcú zmluvné strany odchýliť od týchto VOP, odlišnú dohodu je potrebné osobitne dojednať ešte pred záväzným potvrdením rezervácie.
 7. Po uzavretí zmluvy je možné jej podmienky meniť len písomnou dohodou zmluvných strán. Spoločnosť Perkunas si vyhradzuje právo na individuálne posudzovanie žiadostí o zmenu dohodnutých podmienok ubytovania (napr. zmena termínu, a pod.). Na zmenu podmienok ubytovania po uzavretí zmluvy nie je právny nárok.
 8. Ustanovenia tohto článku sa primerane aplikujú aj na rezerváciu chaty WOODPARK a uzavretie zmluvy iným spôsobom, než cez rezervačný systém na webovej stránke woodpark.sk.

III. Cena ubytovania a platobné podmienky

 1. Bezodkladne po uzavretí zmluvy spoločnosť Perkunas vystaví ubytovanému faktúru, ktorou mu vyúčtuje cenu ubytovania za celý čas trvania ubytovania. Faktúra bude ubytovanému doručená elektronicky. Splatnosť faktúry je oprávnená určiť spoločnosť Perkunas. Cena ubytovania musí byť uhradená v lehote splatnosti faktúry a vždy pred nástupom ubytovaného na ubytovanie v chate WOODPARK. V prípade, ak ubytovaný neuhradí faktúru riadne a včas, spoločnosť Perkunas je oprávnená odoprieť odovzdanie chaty WOODPARK do užívania ubytovaného a je oprávnená odstúpiť od zmluvy a chatu WOODPARK ponúkať bez akéhokoľvek obmedzenia ďalším záujemcom.
 2. Cena ubytovania bude uhradená bankovým prevodom na číslo účtu spoločnosti Perkunas uvedené vo faktúre. V ojedinelých prípadoch má spoločnosť Perkunas právo akceptovať aj platbu v hotovosti. Ubytovaný je povinný faktúru a doklad o úhrade faktúry uchovať a predložiť tieto doklady spoločnosti Perkunas, resp. ňou určenej osobe pri odovzdaní chaty WOODPARK do užívania ubytovaného.
 3. Pri nástupe na ubytovanie je ubytovaný povinný zložiť v hotovosti k rukám spoločnosti Perkunas, resp. k rukám ňou určenej osoby zábezpeku vo výške 300,- €. Prijatie zábezpeky spoločnosť Perkunas, resp. ňou určená osoba potvrdí v odovzdávacom protokole. Táto zábezpeka bude bezúročne v depozite u spoločnosti Perkunas. Ubytovaný berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí, že zábezpeka bude použitá spoločnosťou Perkunas najmä (i) ku krytiu nákladov spojených s odstránením vád alebo škôd na chate WOODPARK a na jej zariadení a vybavení spôsobených ubytovaným či tretími osobami nachádzajúcimi sa v chate WOODPARK s vedomím či súhlasom ubytovaného, vrátane nákladov na odstránenie nadmerného znečistenia alebo poškodenia vírivky alebo nákladov na odstraňovanie škody na saune, (ii) na úhradu akýchkoľvek peňažných pohľadávok voči ubytovanému vzniknutých v súvislosti s právnym vzťahom s ubytovaným, najmä pohľadávok na cene ubytovania, poplatku za užívanie vírivky, poplatku za užívanie sauny alebo na miestnej dani za ubytovanie, (iii) na úhradu kúpnej ceny za spotrebu vína z vínotéky, (iv) na úhradu zmluvných pokút, (v) na úhradu nákladov súvisiacich s porušením akejkoľvek povinnosti ubytovaného podľa zmluvy alebo (vi) na úhradu odstupného. Ubytovaný berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí, že spoločnosť Perkunas je oprávnená uspokojiť svoje pohľadávky podľa predošlej vety (vrátane ich príslušenstva) zo zloženej zábezpeky bez toho, aby ubytovaného vyzvala na dodatočné splnenie záväzku alebo mu poskytla dodatočnú lehotu na plnenie. Použitie zábezpeky na účel podľa tohto odseku spoločnosť Perkunas oznámi ubytovanému.
 4. Zábezpeka, resp. jej nespotrebovaná časť bude po skončení ubytovania vrátená ubytovanému pri vrátení chaty WOODPARK späť spoločnosti Perkunas, ak všetky peňažné pohľadávky ubytovaného voči spoločnosti Perkunas boli riadne uspokojené. Ak v čase vrátenia chaty WOODPARK bude chata alebo jej zariadenie či vybavenie vykazovať zjavné poškodenie nad rámec bežného opotrebenia, za ktoré zodpovedá ubytovaný, je spoločnosť Perkunas oprávnená zadržiavať zábezpeku, kým nebude zistená presná výška škody. Výšku škody spoločnosť Perkunas vyčísli bezodkladne. Náklady na vyčíslenie škody (napr. na vypracovanie znaleckého posudku) znáša ubytovaný. Neuvedenie poškodenia chaty WOODPARK v protokole o vrátení chaty nezbavuje ubytovaného zodpovednosti za neskôr zistené škody a rovnako nebráni spoločnosti Perkunas uplatniť si voči ubytovanému náhradu škody, prípadne iné plnenia v prípade neskoršieho zistenia poškodenia; uvedené platí aj v prípade, ak zábezpeka už bola vrátená ubytovanému.

IV. Odovzdanie a vrátanie chaty WOODPARK

 1. Spoločnosť Perkunas odovzdá ubytovanému chatu WOODPARK do užívania v prvý deň trvania ubytovania v čase od 14:30 hod. (check-in). Mimo uvedených hodín je odovzdanie chaty WOODPARK možné len na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán. Spoločnosť Perkunas je oprávnená overiť totožnosť ubytovaného a ubytovaný je povinný na tento účel poskytnúť spoločnosti Perkunas, resp. ňou určenej osobe k nahliadnutiu doklad totožnosti.
 2. O odovzdaní chaty WOODPARK bude spísaný odovzdávací protokol. Ubytovaný je povinný poskytnúť spoločnosti Perkunas, resp. ňou určenej osobe súčinnosť pri spisovaní odovzdávacieho protokolu. Odovzdávací protokol obsahuje najmä:
  1. údaje o spoločnosti Perkunas a údaje osoby poverenej na odovzdanie chaty,
  2. údaje o ubytovanom v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, druh
   a číslo preukazu totožnosti,
  3. počet osôb ubytovaných v chate WOODPARK,
  4. stav chaty WOODPARK, s popisom prípadných zjavných vád chaty WOODPARK a jej vybavenia,
  5. stav vínotéky,
  6. počet odovzdaných kľúčov,
  7. potvrdenie prijatia zábezpeky podľa čl. III týchto VOP,
  8. dátum a podpisy.
 3. Ubytovaný je povinný pri prevzatí chaty WOODPARK vykonať jej obhliadku a prípadné zjavné vady či poškodenia uviesť v odovzdávacom protokole. V prípade, že v čase vrátenia budú na chate WOODPARK vady alebo poškodenia, ktoré neboli uvedené v odovzdávacom protokole, má sa za to, že ide o vady alebo poškodenia, za ktoré zodpovedá ubytovaný, ak ubytovaný nepreukáže opak, najmä ak nepreukáže, že dané vady alebo poškodenia existovali už v prevzatia chaty ubytovaným.
 4. V posledný deň trvania ubytovania ubytovaný vráti spoločnosti Perkunas, resp. ňou určenej osobe späť chatu WOODPARK v čase do 10.00 h (check-out). O vrátení chaty WOODPARK bude spísaný protokol o vrátení, pričom ustanovenia ods. 2 tohto článku sa na obsah protokolu použijú primerane. Ubytovanému bude vrátená zábezpeka za podmienok uvedených v čl. III týchto VOP.
 5. V prípade, že ubytovaný nevráti chatu WOODPARK späť spoločnosti Perkunas v lehote podľa ods. 4 tohto článku je spoločnosť Perkunas oprávnená účtovať ubytovanému cenu ubytovania ako za ďalšie prenocovanie.

V. Užívanie chaty WOODPARK

 1. Spoločnosť Perkunas prenecháva chatu WOODPARK ubytovanému v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, t. j. v stave spôsobilom na dočasné ubytovanie za účelom rekreácie. Ubytovaný je povinný chatu WOODPARK užívať len na tento účel. Ubytovaný je oprávnený využívať aj vonkajšie vybavenie a zariadenie chaty WOODPARK, pričom vírivku / saunu je ubytovaný oprávnený využívať iba po zaplatení poplatku za využívanie vírivky / sauny (a ak sú splnené ostatné podmienky pre využívanie vírivky / sauny podľa týchto VOP).
 2. Ubytovaný je povinný chatu WOODPARK užívať hospodárne tak, aby na chate a jej vybavení alebo zariadení nevznikala škoda. Ubytovaný zodpovedá za vznik škody na chate WOODPARK a jej vybavení alebo zariadení. Ubytovaný zodpovedá aj za škody spôsobené ostatnými ubytovanými či tretími osobami nachádzajúcimi sa v chate WOODPARK s vedomím či súhlasom ubytovaného. Vznik každej škody alebo výskyt akýchkoľvek vád je ubytovaný povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti Perkunas, inak zodpovedá za škody v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti. Ubytovaný nahrádza spoločnosti Perkunas škodu v plnej výške, a to najmä (i) škodu v podobe nákladov potrebných na odstránenie škody a uvedie poškodenej veci do pôvodného stavu, pričom sa neprihliada na amortizáciu, ale nahrádzajú sa náklady potrebné na obstaranie novej rovnakej veci, prípadne novej veci podobnej akosti a (ii) ušlý zisk, a to najmenej vo výške súčinu ceny ubytovania a počtu dní, počas ktorých spoločnosť Perkunas nemohla chatu WOODPARK poskytovať tretím osobám na ubytovanie v dôsledku škody.
 3. Pred každým, čo i len krátkodobým opustením priestorov chaty WOODPARK, je ubytovaný povinný skontrolovať uzavretie vodovodných kohútikov, zhasnúť svetlá v priestoroch chaty WOODPARK, vypnúť televízor a TV tuner, zavrieť okná, upratať chatu a uzamknúť vstupné dvere.
 4. Chata WOODPARK je plne vybavená, zariadená nábytkom, spotrebičmi a ostatnými hnuteľnými vecami potrebnými k jej riadnemu používaniu. V celom objekte chaty WOODPARK nie je povolené používať spotrebiče a zariadenia prinesené ubytovaným a ostatnými ubytovanými, okrem malých elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu (holiaci strojček, sušič vlasov, elektrická zubná kefka, a pod.) a spotrebnej elektroniky osobnej povahy (notebook, tablet, telefón, a pod.).
 5. Ubytovaný má počas trvania ubytovania zodpovednosť za zverené kľúče od chaty WOODPARK. V prípade ich straty je povinný zaplatiť spoločnosti Perkunas paušálnu zmluvnú pokutu vo výške 50 €. Pokuta je splatná pri vrátení chaty WOODPARK.
 6. Ubytovaný je oprávnený parkovať motorové vozidlá na parkovisku pri objekte chaty WOODPARK. Na inom ako vyhradenom mieste je parkovanie zakázané. Okolie chaty WOODPARK nie je strážené strážnou službou. Okolie chaty WOODPARK je snímané bezpečnostnými kamerami.
 7. V celom objekte chaty WOODPARK je zakázané fajčiť, a to vrátane elektronických cigariet a obdobných produktov (IQOS, a pod.). Fajčiť je povolené len na miestach na to vyhradených. Každý prípad porušenia tohto zákazu sa trestá zmluvnou pokutou vo výške 300 €.
 8. V priestoroch chaty WOODPARK nesmie ubytovaný prevádzať zmeny na zariadení, ani robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie a ani do vyhradených technických zariadení. Je prísne zakázané manipulovať a meniť systémové nastavenia technických zariadení, najmä nastavenia kotla a vykurovacej sústavy (s výnimkou regulácie termostatu).
 9. Je prísne zakázané vykonávať stavebné alebo iné úpravy v chate WOODPARK a úpravy jej okolia. Je zakázané meniť dispozičné usporiadanie nábytku v chate WOODPARK bez súhlasu spoločnosti Perkunas (napr. vynášanie interiérového nábytku na terasu, a pod.).
 10. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých v izbách a na balkóne pri galérii. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa dospelá osoba, ktorá zanedbala či porušila povinnosť dozoru. Spoločnosť Perkunas nezodpovedá za úrazy ubytovaných v chate WOODPARK.
 11. Spoločnosť Perkunas nezodpovedá za peniaze, cenné veci, klenoty a doklady, ako ani za škodu na iných veciach vnesených ubytovaným a ostatnými ubytovanými do chaty WOODPARK. U  spoločnosti Perkunas tak nie je daná zodpovednosť podľa § 433 a 434 Občianskeho zákonníka.
 12. Zvieratá sa môžu byť v priestoroch chaty WOODPARK zdržiavať len s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti Perkunas a po úhrade poplatku 50 € / 1 zviera / pobyt. Spoločnosť Perkunas si vyhradzuje právo odmietnuť udeliť súhlas s pobytom so zvieraťom v priestoroch chaty WOODPARK, a to aj bez uvedenia dôvodu. Pobyt so zvieraťom bez súhlasu spoločnosti Perkunas sa trestá pokutou vo výške 50 € / 1 zviera. Popri zmluvnej pokute je v takom prípade spoločnosť Perkunas oprávnená od ubytovaného požadovať doplatenie poplatku za zviera vo výške podľa prvej vety tohto odseku.
 13. Ubytovaný bol oboznámený o umiestnení hasiaceho prístroja a spôsobe používania hasiaceho prístroja a o spôsobe použitia požiarnej únikovej cesty.
 14. Ubytovaný je povinný pri skončení ubytovania vrátiť chatu WOODPARK v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na primerané opotrebovanie. Táto povinnosť zahŕňa okrem iného vrátiť spoločnosti Perkunas celý inventár v nepoškodenom stave, umyť kuchynský riad, vyprázdniť kuchynské priestory a chladničku od potravín a odovzdať uteráky a posteľnú bielizeň na opratie. Odpad je potrebné dať do pevného vreca, ktoré sa položí pred vchodové dvere alebo do technickej miestnosti.
 15. Ubytovaný je povinný udržiavať poriadok a čistotu v priestoroch chaty WOODPARK. Pri nie bežných znečisteniach priestorov alebo vybavenia bude voči ubytovanému uplatnená náhrada nákladov vo výške 50 € na profesionálne čistenie znečistených priestorov alebo vybavenia.
 16. Spoločnosť Perkunas je oprávnená za prítomnosti ubytovaného skontrolovať spôsob užívania chaty WOODPARK a plnenie povinností ubytovaného podľa týchto VOP. Na účel podľa predošlej vety ubytovaný sprístupní chatu WOODPARK na potrebný čas.
 17. Povinnosti ubytovaného uvedené v týchto VOP sa primerane vzťahujú na všetky osoby ubytované v chate WOODPARK, ako aj na tretie osoby nachádzajúce sa v chate WOODPARK s vedomím či súhlasom ubytovaného. Ubytovaný je povinný o obsahu týchto VOP oboznámiť všetky osoby podľa predošlej vety. Porušenie povinnosti týmito osobami sa považuje za porušenie povinnosti ubytovaným, pričom tieto osoby zodpovedajú spoločne a nerozdielne. Inými slovami, za porušenie povinnosti týchto osôb ubytovaný zodpovedá tak, ako keby povinnosť porušil on sám.
 18. Na terase oboch chát WOODPARK sa nachádza vírivka, ktorá je k dispozícii ubytovaným hosťom len po úhrade poplatku vo výške 75 € / pobyt. Pri využívaní vírivky sú ubytovaní hostia povinní striktne sa riadiť pravidlami používania vírivky, ktoré sú uvedené v prílohe týchto VOP. Spoločnosť Perkunas si vyhradzuje právo neponúkať možnosť využívania vírivky, ak je vírivka mimo prevádzky (napr. kvôli údržbe, opravám, a pod.). V prípade, že nemožnosť využívať vírivku bola zapríčinená ubytovanými hosťami (napr. poškodením vírivky, nedodržaním prevádzkových pokynov a pravidiel používania), tak uhradený poplatok za vírivku sa nevracia; v ostatných prípadoch bude poplatok za vírivku vrátený ubytovanému. Pre nemožnosť využívať vírivku nie je možné predčasne ukončiť pobyt s nárokom na vrátenie ceny ubytovania alebo s nárokom na zľavu z ceny ubytovania. Za nedodržanie pravidiel používania vírivky je spoločnosť Perkunas oprávnená aj bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť využívanie vírivky ubytovanými hosťami bez nároku na refundáciu poplatku za vírivku a/alebo požadovať od ubytovaného hosťa zmluvnú pokutu vo výšku 100 € (najmä ale nie len ak v príčinnej súvislosti s nedodržaním pravidiel používania vírivky bude potrebné vykonať vypustenie/vyčistenie/napustenie vírivky). V prípade poškodenia alebo nadmerného znečistenia vírivky je spoločnosť Perkunas oprávnená požadovať náhradu škody v plnej výške. Na vírivke sa nachádza ochranný kryt na vodu. V prípade poškodenia ochranného krytu zapríčinením zlou manipuláciou, ktorá bola ubytovaným hosťom vysvetlená pri check-in je spoločnosť Perkunas oprávnená požadovať náhradu škody v plnej výške.
 19. Súčasťou vonkajšieho zázemia chaty WOODPARK – chaty Olejkárka – je fínska sauna, ktorá je k dispozícii ubytovaným hosťom v chate Olejkárka len po úhrade poplatku vo výške 99 € / pobyt. Chata Slovianka nie je vybavená sanou, avšak ubytovaný hosťom v chate Slovianka môže byť umožnené využívať saunu pri chate Olejkárka prípade, ak je chata Olejkárka v tom čase neobsadená a za predpokladu úhrady poplatku za využívanie sauny podľa predošlej vety. Ak je rezervovaná chata Olejkárka a Slovianka súčasne jedným hosťom, tak poplatok za saunu je vo výške 150 € / pobyt. Pri využívaní sauny sú ubytovaní hostia povinní striktne sa riadiť pravidlami používania sauny, ktoré sú uvedené v prílohe týchto VOP. Spoločnosť Perkunas si vyhradzuje právo neponúkať možnosť využívania sauny, ak je sauna mimo prevádzky (napr. kvôli údržbe, opravám, a pod.). V prípade, že nemožnosť využívať saunu bola zapríčinená ubytovanými hosťami (napr. poškodením sauny, nedodržaním prevádzkových pokynov a pravidiel používania), tak uhradený poplatok za saunu sa nevracia; v ostatných prípadoch bude poplatok za saunu vrátený ubytovanému. Pre nemožnosť využívať saunu nie je možné predčasne ukončiť pobyt s nárokom na vrátenie ceny ubytovania alebo s nárokom na zľavu z ceny ubytovania. Za nedodržanie pravidiel používania sauny je spoločnosť Perkunas oprávnená aj bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť využívanie sauny ubytovanými hosťami bez nároku na refundáciu poplatku za saunu. V prípade poškodenia alebo nadmerného znečistenia sauny je spoločnosť Perkunas oprávnená požadovať náhradu škody v plnej výške.
 20. Spoločnosť Perkunas na tomto mieste osobitne upozorňuje ubytovaných hostí, ktorí využívajú saunu aj vírivku, že po pobyte v saune je dôrazne zakázané vstupovať do vírivky bez osprchovania a zmytia potu. V prípade nedodržania tohto zákazu bude spoločnosť Perkunas vyžadovať od ubytovaného zmluvnú pokutu za znečistenie vírivky vo výške uvedenej v ods. 18 tohto článku.
 21. Spoločnosť Perkunas ponúka záujemcom o ubytovanie, resp. ubytovaným hosťom možnosť sprostredkovania poskytnutia masáží certifikovaným masérom priamo v priestoroch chát WOODPARK za zvýhodnených cenových podmienok. Aktuálna ponuka masáží bude zverejnená na webstránke www.woodpark.sk. a/alebo poskytnutá na vyžiadanie. Záujemcom o ubytovanie sa odporúča prejaviť záujem o masáž v dostatočnom časovom predstihu (aspoň 10 dní pred nástupom na ubytovanie), aby bolo možné preveriť dostupnosť maséra v požadovanom termíne. Spoločnosť Perkunas negarantuje dostupnosť maséra v požadovanom termíne. Masér poskytuje masáže na vlastnú zodpovednosť, pričom ubytovaný hosť cenu masáže uhrádza priamo masérovi – zmluva o poskytnutí služby masáže sa tak vždy uzatvára medzi hosťom a masérom, spoločnosť Perkunas nezodpovedá za poskytnutú masáž. V prípade, ak by masáž nebolo možné poskytnúť, a to z akýchkoľvek dôvodov, daná skutočnosť nemá vplyv na dohodnuté podmienky ubytovania (ubytovaný hosť nie je oprávnený z tohto dôvodu zrušiť pobyt, žiadať zľavu z ceny ubytovania či vznášať akékoľvek iné nároky voči spoločnosti Perkunas). Je zakázané, aby ubytovaný hosť umožnil, bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Perkunas, vstup do priestorov chát WOODPARK iným masérom či poskytovateľom služieb starostlivosti o ľudské telo. Porušenie zákazu podľa predošlej vety sa sankcionuje zmluvnou pokutou vo výške 50,- Eur za každý jednotlivý prípad porušenia. Ubytovaný hosť zároveň zodpovedá za prípadnú škodu na zariadení a vybavení chát WOODPARK spôsobenú touto treťou osobou.

VI. Zánik zmluvy

 1. Užívanie chaty WOODPARK zaniká uplynutím dohodnutej doby trvania ubytovania, pričom v posledný deň trvania ubytovania trvá užívanie chaty WOODPARK do uplynutia času na
  check-out podľa čl. IV týchto VOP.
 2. Spoločnosť Perkunas je oprávnená odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou v prípadoch uvedených v týchto VOP a v nasledovných prípadoch: (i) ubytovaný užíva chatu WOODPARK
  v rozpore s týmito VOP, a to najmä, ak ju užíva na iný než stanovený účel, (ii) ubytovaný alebo ostatné ubytované osoby, resp. tretie osoby nachádzajúce sa v chate WOODPARK s vedomím či súhlasom ubytovaného hrubo porušujú pokoj alebo poriadok alebo spôsobili vznik škody na chate WOODPARK alebo v dôsledku ich správania vznik škody hrozí, (iii) ubytovaný poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. V týchto VOP. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spoločnosti Perkunas sa cena ubytovania ubytovanému nevracia, a to ani len čiastočne.
 3. Ubytovaný je oprávnený odstúpiť od zmluvy za nasledovných podmienok:
  1. odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu viac ako 35 dní pred nástupom na ubytovanie – bez odstupného (storno poplatku),
  2. odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v čase 35 – 21 dní (vrátane) pred nástupom na ubytovanie – zaplatením odstupného (storno poplatku) vo výške 20 % z celkovej ceny ubytovania podľa zmluvy,
  3. odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v čase 20 – 7 dní (vrátane) pred nástupom na ubytovanie – zaplatením odstupného (storno poplatku) vo výške 50 % z celkovej ceny ubytovania podľa zmluvy,
  4. odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v čase kratšom ako 7 dní pred nástupom na ubytovanie – zaplatením odstupného (storno poplatku) vo výške 100 % z celkovej ceny ubytovania podľa zmluvy.
 4. Odchylne od ods. 3 tohto článku platí, že v prípade zmluvy, ktorej predmetom je ubytovanie čo i len jeden deň v čase vianočných sviatkov (22.12. – 28.12.) alebo Silvestra/nového roka (29.12. – 03.01.) je ubytovaný oprávnený odstúpiť od zmluvy za nasledovných podmienok:
  1. odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu viac ako 60 dní pred nástupom na ubytovanie – bez odstupného (storno poplatku),
  2. odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v čase 60 – 21 dní (vrátane) pred nástupom na ubytovanie – zaplatením odstupného (storno poplatku) vo výške 20 % z celkovej ceny ubytovania podľa zmluvy,
  3. odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v čase 20 – 7 dní (vrátane) pred nástupom na ubytovanie – zaplatením odstupného (storno poplatku) vo výške 50 % z celkovej ceny ubytovania podľa zmluvy.
 5. Na platné a účinné odstúpenie od zmluvy zo strany ubytovaného sa vyžaduje, aby v lehotách podľa ods. 3 alebo 4 tohto článku bolo písomné odstúpenie od zmluvy riadne doručené spoločnosti Perkunas a súčasne, aby bolo zaplatené odstupné (storno poplatok) v plnej výške na číslo účtu spoločnosti Perkunas uvedené v čl. I týchto VOP. V prípade, že ubytovaný už uhradil cenu ubytovania, spoločnosť Perkunas je oprávnená odstupné (storno poplatok) započítať voči uhradenej cene ubytovania s tým, že prípadný rozdiel bez zbytočného odkladu vráti ubytovanému.
 6. Odstupné (storno poplatok) slúži na náhradu ujmy vzniknutej spoločnosti Perkunas zrušením ubytovania zo strany ubytovaného. Zmluvné strany sa dohodli, že úhradou odstupného (storno poplatku) je paušálne nahradená ujma vzniknutá spoločnosti Perkunas a spoločnosť Perkunas nemá nárok na náhradu škody.
 7. Spoločnosť Perkunas je oprávnená dočasne pozastaviť, obmedziť alebo skrátiť ubytovanie v chate WOODPARK, pokiaľ je ďalšie užívanie chaty WOODPARK ubytovaným znemožnené alebo podstatne sťažené náhodnou neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú nebolo možné vopred predvídať. Ak uvedená udalosť nastane počas trvania ubytovania, spoločnosť Perkunas ubytovanému vráti alikvotnú časť ceny ubytovania; iné nároky ubytovaného voči spoločnosti Perkunas sa vylučujú. Ak uvedená udalosť nastane pred nástupom na ubytovanie, spoločnosť Perkunas je oprávnená odstúpiť od zmluvy, pričom ubytovanému vráti cenu ubytovania v plnej výške, ak táto už bola uhradená; iné nároky ubytovaného voči spoločnosti Perkunas sa vylučujú.
 8. V prípade nevyužitia ubytovania ubytovaným (napr. nenastúpenie na pobyt) alebo nevyužitia ubytovania ubytovaným v celom rozsahu (napr. skrátenie ubytovania) z dôvodov na strane ubytovaného nevzniká ubytovanému voči spoločnosti Perkunas právo na akúkoľvek zľavu z ceny ubytovania či inú peňažnú alebo nepeňažnú kompenzáciu, úľavu alebo iné plnenie.

VII. Reklamácie

 1. Ak sa vyskytne počas ubytovania vada na ubytovacích službách je ubytovaný oprávnený uplatniť si u spoločnosti Perkunas práva zo zodpovednosti za vady. Reklamácia sa uplatňuje bezodkladne po zistení vady, a to osobne, písomne alebo telefonicky, pričom ubytovaný je povinný špecifikovať charakter vady, prípadne aj prejavy vady. Na vady uplatnené po skončení ubytovania spoločnosť Perkunas nemusí prihliadať.
 2. Spoločnosť Perkunas nezodpovedá za vady, (i) ktoré ubytovaný spôsobil sám alebo tretie osoby nachádzajúce sa v chate WOODPARK s vedomím či súhlasom ubytovaného, (ii) ktoré boli uvedené v odovzdávacom protokole, teda vady, o ktorých ubytovaný vedel a napriek tomu nastúpil na ubytovanie, (iii) pre ktoré sa poskytla zľava z ceny ubytovania alebo (iv) spôsobené vyššou mocou.
 3. O vybavení reklamácie spoločnosť Perkunas vydá ubytovanému písomný doklad.
 4. Na základe uznanej reklamácie má ubytovaný nárok na primeranú zľavu z ceny ubytovania.

VIII. Riešenie sporov, alternatívne riešenie sporov, rozhodné právo a orgán dozoru

 1. Spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou na rokovaní iniciovanom jednou zo zmluvných strán. Ak
  k dohode nedôjde, rozhodne spor príslušný súd v Slovenskej republike. Ak ide o spor s cudzím prvkom, bude miestne príslušný všeobecný súd spoločnosti Perkunas.
 2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na spoločnosť Perkunas so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Perkunas vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva,
  že spoločnosť Perkunas porušila jeho práva zo zmluvy. Spotrebiteľ môže žiadosť podať aj elektronickou poštou na adrese info@woodpark.sk.
 3. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona
  č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“) subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ods. 4 tohto článku, ak spoločnosť Perkunas Service na žiadosť podľa ods. 2 tohto článku odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní od jej odoslania.
 4. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle ministerstva mhsr.sk.
 5. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov (ods. 4 tohto článku). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh musí obsahovať náležitosti a prílohy podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov oprávnenej právnickej osoby (ods. 4 tohto článku) nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 €.
 6. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba (ods. 4 tohto článku) môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.
 7. Spotrebiteľ môže podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, podať sťažnosť za účelom riešenia sporu prostredníctvom zásahu subjektu alternatívneho riešenia sporu s využitím platformy RSO, ktorá je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 8. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, či je ubytovaným cudzinec. Príslušnými súdmi na rozhodovanie sporov z tejto zmluvy sú všeobecné súdy Slovenskej republiky, pričom v prípade cudzincov je príslušným všeobecný súd spoločnosti Perkunas.
 9. Orgánom dozoru nad činnosťou spoločnosti Perkunas ako ubytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99  Bratislava

IX. Záverečné ustanovenia

 1. SpoločnosťPerkunas si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu týchto VOP. Nové znenie VOP sa vzťahuje na všetky zmluvy uzatvorené po nadobudnutí účinnosti nových VOP.
 2. Písomnosti medzi spoločnosťou Perkunas a ubytovaným sa doručujú osobne, poštou alebo elektronickou poštou.  Písomná forma písomností doručovaných elektronickou poštou je vždy zachovaná v tom prípade, ak sa uvedená elektronická komunikácia obstará medzi zmluvnými stranami z e-mailovej adresy spoločnosti Perkunas (info@woodpark.sk) a z e-mailovej adresy ubytovaného uvedenej v procese rezervácie chaty WOODPARK.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 01. 2024

Prajeme Vám príjemný pobyt.

Kolektív Woodpark

Vyhotovil:           Ing. Rastislav Pavlík, konateľ

Schválil:             Ing. Rastislav Pavlík, konateľ

Ing. Peter Mikita, konateľ

Dňa: 01. 01. 2024

[1] Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

PDF Súbory na stiahnutie