Marketing Perkunas s.r.o. vrátane lokalizácie

Odberateľ noviniek svojím prihlásením sa k odberu noviniek udeľuje súhlas v súlade s ustanoveniami § 19 až 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so spracúvaním, poskytnutím a sprístupnením svojich osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, spoločnosti Perkunas s.r.o., so sídlom Poľná 574/40, 900 28 Zálesie, IČO: 44867166, DIČ: 2022871367, IČ DPH: SK2022871367, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 99976/B, na účely marketingu (najmä distribúcie elektronického listu – newsletter obsahujúceho informácie o službách a ponukách poskytovaných zo strany Perkunas s.r.o. v súvislosti s poskytovaním ubytovania v projekte WOODPARK). Odberateľ noviniek ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä má vedomosť o práve kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracúvaním osobných údajov na základe žiadosti adresovanej spoločnosti Perkunas s.r.o., prípadne s využitím deaktivačnej linky, ktorá je súčasťou e-mailov s novinkami.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné v Zásadách ochrany osobných údajov uplatňovaných spoločnosťou Perkunas s.r.o.