Perkunas s.r.o., Poľná 574/40, 900 28 Zálesie, IČO 44867166, DIČ 2022871367, IČ DPH: SK2022871367

Zásady ochrany osobných údajov uplatňované spoločnosťou Perkunas s.r.o.

Ochrana osobných údajov – všeobecné informácie

Aby sme vám mohli poskytnúť naše služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Radi by sme Vás ubezpečili, že ochrana Vášho súkromia bude vždy našou prioritou, v dôsledku čoho sa pri spracúvaní osobných údajov riadime platnou právnou úpravou a dbáme na ich maximálnu bezpečnosť. Pravidelne kontrolujeme stav bezpečnostných opatrení na zabránenie vzniku bezpečnostných incidentov s osobnými údajmi, pričom tieto opatrenia v prípade potreby okamžite aktualizujeme.

Prehlasujeme, že pri narábaní s osobnými údajmi budeme dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy. Osobné údaje sú prevažne spracúvané v elektronickej podobe, pričom sú umiestnené v chránenej databáze.

Internetová stránka www.woodpark.sk je zabezpečená protokolom SSL, tzn. že komunikácia medzi Vami a našou internetovou stránkou je šifrovaná bezpečnostným kľúčom tak, aby ju nemohla prečítať tretia strana.

Informácie o Vás neposkytujeme tretím stranám ani iným príjemcom, ak v tomto dokumente nie je uvedené inak alebo ak z právnych predpisov nevyplýva pre nás povinnosť poskytnúť osobné údaje.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu ustanovenú osobitným predpisom (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Osobné údaje, ktorých doba uchovávania nie je ustanovená osobitným predpisom, uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na účel ochrany našich alebo Vašich oprávnených záujmov, spravidla nie dlhšie ako 5 rokov od zániku zmluvného vzťahu medzi nami. Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu spracúvame až do odvolania súhlasu, ak nemáme daný iný právny základ na spracúvanie týchto osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov realizujeme:

 1. ak je to nevyhnutné na splnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností, alebo
 2. s Vaším súhlasom, ktorý ste oprávnený kedykoľvek odvolať, alebo
 • k naplneniu našich oprávnených záujmov, hlavne na zaistenie chodu internetovej stránky woodpark.sk prostredníctvom využívania cookies alebo za účelom ochrany nášho majetku prostredníctvom kamerového systému.

Plnenie zmluvných alebo zákonných povinností

Na právnom základe plnenia našich zmluvných alebo zákonných povinností spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, fakturačná adresa, dátum narodenia, druh a číslo preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, telefónne číslo a e-mailová adresa a v prípade obchodných partnerov aj obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, meno, priezvisko a pracovné zaradenie kontaktnej osoby. Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás a spracúvame ich v súvislosti s nájomnou zmluvou, ktorú s Vami alebo vo Váš prospech uzatvárame počas Vášho pobytu v našom rekreačnom zariadení.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a plnenie si zmluvných či zákonných povinností. Bez poskytnutia osobných údajov by sme s Vami nemohli platne vstúpiť do zmluvného vzťahu. Spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s plnením našich zákonných povinností sa deje spravidla pri vyúčtovávaní našich služieb a fakturovaní platieb za tieto služby, kedy nám právne predpisy ukladajú určité povinnosti (napr. povinnosť uviesť identifikačné údaje odberateľa služieb vo faktúre, a podobne).

Uvedené osobné údaje, resp. časť z nich získavame spravidla na základe toho, že na našej internetovej stránke www.woodpark.sk vyplníte kontaktný formulár, prípadne iným spôsobom prejavíte záujem o naše služby. Osobné údaje od Vás môžeme získavať aj pri osobnom kontakte.

Zasielanie noviniek

S Vaším súhlasom je spracúvaná Vaša e-mailová adresa za účelom informovania Vás o činnosti našej spoločnosti a zasielania nepersonalizovaných ponúk našich služieb. Váš súhlas s použitím e-mailovej adresy na tento účel ste udelili dobrovoľne, a tak ho môžete dobrovoľne kedykoľvek odvolať.

Za odvolanie súhlasu sa bude považovať aj odhlásenie sa z odberu noviniek prostredníctvom deaktivačnej linky, ktorá je súčasťou našich e-mailov s novinkami. Radi by sme však ostali s Vami v kontakte, aby ste nepremeškali špeciálne príležitosti a ponuky na ubytovanie za výhodné ceny.

Informujeme Vás, že na rozposielanie noviniek využívame nástroj Mailchimp od spoločnosti The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. V dôsledku uvedeného Vaša e-mailová adresa ako osobný údaj môže byť predmetom cezhraničného prenosu na uvedenú spoločnosť. Vaše osobné údaje sú však maximálne chránené, keďže spoločnosť The Rocket Science Group, LLC pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít). Viac informácií o tom, ako prevádzkovateľ nástroja MailChimp chráni Vaše súkromie sa dozviete na https://mailchimp.com/legal.

Cookies

V súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky www.woodpark.sk používame súbory cookies, čo sú malé textové súbory umiestnené na Vašom zariadení, ktoré nám umožňujú Vaše zariadenie spoznať pri Vašej návšteve tejto stránky.

Súborov cookies existuje množstvo druhov a slúžia na rôzne účely. Ak daný súbor cookie nepotrebujeme k prevádzkovaniu našej stránky (najmä k nastaveniu služieb a podpory našich aktivít, k priamej reklame), kedy sme oprávnení spracúvať cookies na právnom základe nášho oprávneného záujmu, požiadame Vás pred jeho uložením o udelenie súhlasu, prípadne sa budeme riadiť tým, ako ste nastavili ukladanie súborov cookies vo Vašom prehliadači.

Podľa toho, kto súbory cookies na Vaše zariadenie ukladá a ďalej s nimi pracuje, sa cookies delia na súbory cookies prvej strany, ktoré vytvára priamo daná internetová stránka, teda my. Tieto súbory slúžia hlavne na zaistenie správneho fungovania internetových stránok. Cookies tretích strán najčastejšie slúžia na marketingové účely, ale umožňujú tiež zdieľať obsah sociálnych sietí alebo vkladať videá.

Súbory cookies používané na našej internetovej stránke www.woodpark.sk možno ďalej rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našej stránky a dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo Vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookies vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

Podrobnosti sú uvedené nižšie pre jednotlivé súbory cookies, ktoré používame.

Nevyhnutné cookies

Ich ukladanie je nutné pre funkčnosť našej stránky a ukladajú sa v nich okrem iného informácie nevyhnutné pre fungovanie navigácie na našej stránke, a podobne.

Bez týchto súborov nemôže naša stránka správne fungovať, inými slovami by sme Vám nemohli poskytnúť naše služby. Spracúvanie nevyhnutných cookies teda nie je podmienené Vašim súhlasom.

Tieto súbory cookies o Vás nezhromažďujú žiadne informácie využiteľné pre marketingové ani iné ako uvedené účely.

Aj keď Vám to neodporúčame, môžete ukladaniu týchto cookies zabrániť, a to opustením našich stránok, alebo zmenou nastavenia vo Vašom prehliadači. Všetky moderné internetové prehliadače Vám totiž umožňujú zmeniť nastavenie ukladania cookies súborov, a to napríklad tak, aby dochádzalo k prijímaniu všetkých súborov cookies, aby nedochádzalo k prijímaniu cookies od tretích strán, alebo aby nedochádzalo k vytváraniu a ukladaniu žiadnych súborov cookies. Ak si zvolíte poslednú možnosť, funkčnosť Vami navštevovaných stránok, vrátane tej našej, bude značne obmedzená.

Preferenčné cookies

Umožňujú Vám si našu stránku prispôsobiť Vašim potrebám. Vďaka ním môžu byť Vaše ďalšie návštevy príjemnejšie a produktívnejšie, pretože už budeme vedieť napríklad to, či ste nám dali súhlas s ukladaním súborov cookies, ako máte na našich stránkach nastavené vyhľadávanie, atď.

Naše stránky by mali fungovať aj bez týchto cookies, spoliehame sa teda na Váš kedykoľvek odvolateľný súhlas s ich ukladaním. Ak nám súhlas neudelíte, nebudeme Vám schopní zaistiť všetky funkcie, ktoré by Vám naša stránka mohla inak ponúknuť.

Podobne ako nevyhnutné cookies súbory, ani preferenčné cookies neobsahujú informácie, ktoré by mohli byť použité pre marketingové účely.

Štatistické cookies 

Zbierajú informácie o prezeraní našej stránky a následne, v ich anonymizovanej podobe s nemožnosťou Vás spätne akýmkoľvek spôsobom identifikovať, nám pomáhajú porozumieť tomu, akým spôsobom si našu stránku jej návštevníci prezerajú. Získané informácie používame na to, aby sme stránku čo najviac prispôsobili Vašim potrebám.

Na analýzu používame nástroj Google Analytics od spoločnosti Google (Google Ireland Limited), ktorá však nemá prístup k Vašim údajom v ich neanonymizovanej podobe. Cookies súbory Google Analytics zhromažďujú štandardné informácie o správaní návštevníkov v anonymnej podobe na internete. Informácie vygenerované súborom cookies o používaní stránky (vrátane IP adresy) sú prenášané do Googlu. Táto informácia je potom použitá na vyhodnotenie návštevníka a zostavenie štatistických správ ohľadne činnosti na stránke pre nás. Nebudeme a ani neumožníme žiadnej tretej strane používať štatistický analytický nástroj pre sledovanie alebo zhromažďovanie Vašich osobných údajov na našich stránkach. Google nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami Google. Ani my a ani Google nespojí alebo sa nebude snažiť spojiť IP adresu s Vašou identitou. Viac o spracúvaní súborov cookies spoločnosťou Google sa dozviete na https://policies.google.com/technologies/cookies.

Štatistické cookies rovnako používame len v prípade, že ste nám na to pri Vašej návšteve udelili súhlas, ktorý môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať.

Marketingové cookies

Umožňujú nám, alebo našim reklamným partnerom zobrazovať na našej stránke reklamu, ktorá by pre Vás mohla byť viac relevantná. Vďaka týmto cookies tiež môžeme limitovať počet zobrazení našej reklamy na Vašom zariadení a merať efektivitu našich reklamných kampaní.

Marketingové súbory cookies ukladáme len, ak nám na to pri návšteve našej stránky udelíte súhlas, ktorý môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať.

Pri realizácii reklamy spolupracujeme aj s externými spoločnosťami, ktoré však nemajú možnosť Vás akokoľvek identifikovať, pretože nemajú prístup k Vašim osobným údajom v ich neanonymizovanej podobe.

Ak nám svoj súhlas nedáte, nič sa samozrejme nedeje. Žiaľ, menej reklamy sa Vám zobrazovať nebude, len sa pravdepodobne nebude týkať produktov a služieb, o ktoré by ste mohli mať skutočne záujem.

Kamerový systém

Informujeme Vás, že chata WOODPARK je vybavená moderným bezpečnostným kamerovým systémom, ktorý pozostáva z celkovo 8 kamier (7 kamier sníma exteriér a okolie chaty, 1 kamera sníma technickú miestnosť v chate).

Pri užívaní chaty WOODPARK môže prostredníctvom kamerového systému dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to najmä obrazových záznamov Vašej tváre, chôdze, prípadne iných osobných prejavov s dostatočným identifikačným prvkom.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerového systému je založené na právnom základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je ochrana nášho majetku pred vznikom škody (napr. vandalizmus, vlámanie, neoprávnené manipulovanie s vyhradenými technickými zariadeniami v technickej miestnosti, monitorovanie vínneho baru, a podobne). V neposlednom rade monitorovanie objektu prostredníctvom kamerového systému prispieva k zvýšeniu Vašej bezpečnosti počas Vašej návštevy v našom zariadení a k ochrane aj Vášho majetku (napr. ochrana Vašich motorových vozidiel zaparkovaných pred chatou, a podobne). Vzhľadom k rozmiestneniu kamier je zrejmé, že nedochádza k zásahu do Vášho súkromia, a keď, tak len v zanedbateľnom rozsahu, ktorý neprevyšuje náš oprávnený záujem na využívaní kamerového systému.

Záznamy z bezpečnostných kamier sú uchovávané na chránenom dátovom nosiči počas doby najviac 30 dní a nie sú prístupné tretím stranám. Záznamy z bezpečnostných kamier môžu byť v prípade podozrenia, že kamerový systém zachytil spáchanie priestupku, deliktu či trestného činu odovzdané orgánom príslušným na prejednanie týchto skutkov, vrátane orgánom činným v trestnom konaní. Záznamy môžu byť ďalej využité v rámci dokazovania pri likvidácii poistných udalostí. V týchto prípadoch, prípadne v iných obdobných prípadoch sme oprávnení kamerové záznamy uchovávať aj po dlhšiu dobu.

Práva dotknutej osoby

V procese spracúvania osobných údajov máte postavenie dotknutej osoby, ktorej zákon o ochrane osobných údajov priznáva viacero práv. Tieto práva môžete uplatňovať v zákonom stanovených prípadoch.

Ako dotknutá osoba máte právo:

 • vyžadovať od našej spoločnosti:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané;
  • prístup k osobným údajom a na požiadanie obdržať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré naša spoločnosť spracúva, pričom prvú žiadosť o vyhotovenie kópie osobných údajov vyhotovujeme bezodplatne a za každú ďalšiu žiadosť sme oprávnení účtovať si administratívny poplatok vo výške 5,- Eur;
  • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov;
  • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v zákone o ochrane osobných údajov, najmä ak osobné údaje už nie sú podľa Vás potrebné na účely, na ktoré ich naša spoločnosť získala alebo spracúvala, ak odvoláte súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak namietate voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne;
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v zákone o ochrane osobných údajov, napríklad, ak oznámite, že spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy;
  • získanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli našej spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
  • prenos Vašich osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v zákone o ochrane osobných údajov;
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov;
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený našej spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu;
 • pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Kedykoľvek nás môžete kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky či námietky súvisiace so spracúvaním osobných údajov, a to na e-mailovej adrese: info@woodpark.sk. Vaše správy vybavujeme priebežne, pričom po zaslaní správy Vás budeme kontaktovať najneskôr do 3 pracovných dní.